World Teachers Day

The Kiribati Judiciary would like to wish all teachers, students, Education professionals and all a Happy Teachers Day with their theme for this year, "The Transformation of Education begins with Teachers".
 
Te Mauri, Te Raoi ao Te Tabomoa.
 
From the Chief Registrar and all Judicial and Court Officers.
 
||               ||       ||||||||||||||||||||           ||||||||||||||| 
||               ||             || ||                   ||              ||
||||||||||||||||||||             || ||                   ||               ||
||               ||             || ||                   ||              ||
||               ||             || ||                   |||||||||||||||| 
 

Tender Office

TENDER          TENDER            TENDER

IAI ANA TENDER TE BOOTAKI NI KABOWI IAON TE ONOBWAI MA TE KATAMAROA NAKON ANA AOBOTI I BAIRIKI MA BETIO N ARON AIKA OTI INANO.

MAINTENANCE /ONOBAI IBUKIN ANA OFFICE KE ANA ROOMS TABEUA,

 1. CONFERENCE ROOM
 2. PAINTING – NTE BUILDING.
 3. ONEAKIN TE CERAMIC TILES NTE NAN ROOMS.
 4. ONEAKIN TE NAN MATAROA N TAIAN COURT ROOMS NTE MAGISTRATES AO NTE OFFICE.
 5. KATEAN KE KARAOAKIN TEUANA (1) TOILET I BUKIN TE BAIRIKI COURT.
 6. ONEAKIN TE RAU N ANA BUIA TE CHAMBER I BETIO.

 

AIKAI BWAI AIKA A KAINANOAKI KE KAM RIAI NI PROVIDE KE NI KARINI INANON AMI TENDER LETTER ANNE.

 

 • COVERING LETTER KE TE RETA N BUBUTI NI KAINETI MA TE TENDER AEI, NI KARINAKI INANON TE ENVELOPE ARE E ADDRESS NAKON CHIEF REGISTRAR.

 

 • AM KATAUBO IAON BAI NI MAKURI KE COST MATERIAL AO AM DESIGN.

 

 • AM LABOUR COST, KE AM KATAUBO IBUKIA AM TAAN AM MAKURI.

 

 • AM WORK PLAN KE AM FRAMEWORK NI KAOTIA BWA MANRA TE MAKURI IAONA.

 

 • AM LICENCE AE TUAI BANE TAINA.

 

 • KAKOAUANA BA IAI AM KONABAI NI KARAOA TE MAKURI

 

 • IBUKIN TE SURVEY AO KAM KONA N KAWARA TE OFFICE N AOAN TE MAKURI.

ENA MOA BUTIMWAEAN TENDER MAN TE BONG AE TOKA IAI TE KATANOATA AIO (28/JULY/2022) AO N TOKI N 12/AUGUST/22 IMWAIN ININ TE AOBITI.

E KAKAWAKI BA ENA OTI AIKAI IAON AM APPLICATION KE AM RETA IBUKIN AM TENDER:

 1. TENDER NO. 03/22 JUDICIARY
 2. TENDER BID

 

KAM RABWA

CHIEF REGISTRAR

Vacant Post July 2022

The Judiciary wishes to advertise and to invite applications for the vacancies in its Establishment Register (ER) now existing in the Magistracy Division (2 ER vacancies and 4 contracts). Details of the vacancies and contract with requirements are shown in the Matrix below
 
Application Opening Date: Thursday 21st July 2022
Closing Date: Thursday 3rd August 2022
Late Application are not Accepted.
--------------------------------------------
E kukurei ni Katanoata ikai Te Botaki ni Kabowi ba iai ana mawa n ana tabo ni makuri n aron aikai.:
 
Post Details
1. Single Magistrate Class ll
2. Court Clerks
Salary (Government salary scale):
1. Single Magistrate Class ll, level 11-10/9
2. Court Clerk level 16-15/14-12
Age Limit:
1. Single Magistrate Class ll: 30 to 50 years old
2. Court Clerk: 20 to 40 years old
Ena uki : Thursday 21st July 2022
Ena in : Thursday 3rd August 2022
Aki butimaeaki booma aika rimi.
 
Kam rabwa
 

Press Release For Ms Gertrude Reiher

E reke ana meetera Kiribati ae ‘Ana Kamoamoa Kiribati’ nakon Gertrude (Gertie) Reiher, 12 July 2022

E kakatia man tokabeti nanon te Judiciary ke te Aobiti ni Kabowi iaon Kiribati ni moa mai irouia Taan Moti ni Boowi aika Ririeta, Chief Registrar, HODs, Taani moti n te Bowi n Tia Moti ao ana taani mwakuri ni kabane ni katekeraoa temanna ana tia mwakuri ae e rangi ni kinaki n aron rianakon ma tamaroan ana mwakuri ao teimatoan marurungina ni mwakuri n te Tabo ni Kabowi ae Nei Gertrude Reiher (Gertie). Nei Gertie Reiher bon kain te abamwakoro ae Abaiang mai irouia ana karo aika Willie Reiher ao tinana ae Ruta Reiher.

N te 12 July 2022 ao e kakatia te Judiciary ao ni kamoamoa Gertie Reiher n rekena irouna teuana ana kabanea n rietata ni meetera Kiribati (Kiribati National Award Medal) ae Ana Kamoamoa Kiribati (AKK) mai iroun te Beretitenti ae e rine n ara tautaeka ae Taaneti Maamau.

Nei Gertie Reiher e moana ana mwakuri nte Judiciary (Aobiti ni Kabowi) n te ririki 1991 bwa ana tia koroboki ke te Executive Secretary nakon te Chief Justice (Tia Moti ae e Rietata) iaon Kiribati. E rangi n rianako kinakin Nei Gertie Reiher n rabakauna n short hand, te taibi, customer service, anuana, ana kakaonimaki ao a bati riki. Man tamaroan ao rianakon ana mwakuri Nei Gertie Reiher ao e oti bwa bannana ni mwakuri aio e reke bwa teuana te katoto nakoia taan mwakuri ike a kona iai n taraiia ibukin naba karaoan te kabanea n tamaroa inanon aia tai ni mwakuri. E rangi ni kamoamoaki naba tamaroan ana mwakuri Gertie Reiher aio irouia Justices n te Court of Appeal (Bowi ni Manga Tang) ao irouia Chief Justices n te Bowi ae e Rietata (High Court) ni kabotauaki ma Executive Secretaries iaon Australia ao New Zealand n rabakauna ni koro miniti ao n taibini motin te Bowi (Judgments) aika a nang itiaki mani matata raoi.

Ai 31 ana ririki ngkai Nei Gertie Reiher ni mwakuri n te Judiciary ao ai 70 ana ririki ngkai ni
maeu ao eatia n riki bwa te Executive Secretary ngaia irouia Chief Justices aikai;


1. Faqir Muhammad 1991-1995
2. Stan Cory 1995
3. Richard Lussick 1995 - 2000
4. Robbin Millhouse 2000 - 2011
5. John Muria 2011 - 2020
6. William Hastings 2021 –


N te bong aio ae 15 July 2022, ao e karaoa ana katekeraoi te Judiciary iaon S/Tarawa nakon Nei Gertie Reiher ibukin rianakon ao tamaroan ana mwakuri are ea karabwaaki naba iai ibukin katean ana mwakuri ma anuana bwa te banna ni katoto nakoia taan mwakuri n te Judiciary ni kabuta aon Kiribati.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2024 Judiciary Kiribati. Designed by ICT Unit [Corporate Service Division]