Magistrate Class 1 Test

Katanoata           Katanoata                 Katanoata
 
Nakoia nake a oti araia inano,kama butiaki bwa kamwa kakioa ami tai n Test ae e oti inano iaon ana Vacancy Post te Judiciary ae te Magistrates Class 1.
Date of test: Wednesday 11 May 2022 at 10:00 a.m.
 
Venue: High Court 2 .
1) Tiima Mwariete
2) Tabokai Kanoua
3) Keetia Ioera
4) Tiana Tabuae
5) Teanau Tebwanei
6) Atanikai Tanginako
7) Raunete Utineri
8)Terubetaake Maunaa
9) Tenang Tenamita
10) Mikaere Neneia
11) Tarita Kauongo
 
Kam taiaoka n roko ma ami ID ao ami vaccination card.
kam raba ao anne mai iroun te Chief Registrar nte tabo n Kabowi

Tender

TENDER          TENDER            TENDER

IAI ANA TENDER TE BOOTAKI NI KABOWI IAON TEWAANA ANA BIG BUS N ARON TEIN TAMNEINA AE KAM NOORIA N AIRI MA TE TENDER AIO.  TENDER MINIMUM COST KE TE TIA NI BOO MAI INANO BON $4,000.00

ENA MOA BUTIMWAEAN TENDER MAN TE BONG AE TOKA IAI TE KATANOATA AIO(06/05/22) AO N TOKI N 12/05/22 IMWAIN ININ TE AOBITI. KARINA AM TENDER INANON TE ENVELOPE AO NI KAINNA RAOI AO N ADDRESS NAKON TE CHIEF REGISTRAR, JUDICIARY, BETIO.

E KAKAWAKI BA ENA OTI AIKAI IAON AM APPLICATION KE AM RETA IBUKIN AM TENDER:
1.  TENDER NO. 1/22 JUDICIARY
2. TENDER BID


NGKANA E WIN AM BID AO URINGA BA KONA RIAI N SETTLE KE NI KABWAKA BOONA N AKI IREMWE IMWAIN 2 WEEKS, URINGA BA E AKI BUTIMWAEAKI TE PAYMENT IAON TE CHEQUE.


KAM RABWA

The Swearing of New Staff

The Judiciary is pleased to welcome the newest members of its team who will assist and facilitate the Judiciary in serving Justice to all Kiribati for the year 2022. All these new employees will join the different divisions of the Judiciary which includes (5) new staff to the High Court, (5) to the Magistrate Division, and (5) to the Corporate Division.
 
As part of their induction and initiation to their important roles, a Swearing Ceremony was held in which each new employee was required to swear an Oath to the Sovereign Republic of Kiribati to uphold the Constitution and to execute their duties to the people of Kiribati with the highest of ethical standards and due diligence. They further swore an Oath of Secrecy and Preservation of confidential information and documents. The Oaths were taken before His Honour the Commissioner of the High Court, who is also the Chief Registrar.
 
Those in attendance includes staff of the Judiciary and HOD’s of the different divisions of the Judiciary such as the Executive Director, the Deputy Chief Registrar, the Chief Magistrate, the Principal Magistrate and the Senior Registrar (who also acted as Master of Ceremony).
 
 Photo taken: 24th March 2022
 

Swearing of New Single Magistrates

The Judiciary held a "Swearing In Ceremony" on Thursday, the 7th of April 2022 for newly appointed Single Magistrates, Ms Tewiia Bwani and Ms Keetia Tooti. These new Magistrates now join an exclusive group of Single Magistrates on Kiribati who can hear and preside over all types of cases including Land cases, Criminal cases and Civil matters.
 
The Oaths taken by these New Magistrates were witnessed by the Chief Magistrate Mr Aomoro Amten. Also in attendance was the Chief Registrar, Deputy Chief Registrar, Senior Registrar, Executive Director, Deputy Executive Director, fellow Magistrates and Senior Court Clerk (who also led the procession)
 
Ea tia n karaoa ana katuea ke Anakin aia berita ana taani Moti aika boou te botaki ni kabowi are e karaoia n te bong ae te kaabong, 7th n Eberi 2022. Taani Moti aikai bon Ms Tewiia Bwani ao Ms Keetia Tooti. Taani moti aika boou aikai a tauraoi ni karaoa nakoaia n Tia Moti iaon Kiribati n ongoraei keiti n aekaia nako n aron te bowi n aba, te bowi n kaburebure ao te bowi ni katei.
 
Te Berita are anaia taan Moti aikai ea kakoauaki iroun te Mataniwi n Tia Moti n te Bowi i nano ae Aomoro Amten. Raoia naba n kakoaua te bong anne te Tia tau mwin bowi n te bowi ae rietata ma ana kauoman, ao ana kateniman n ikotaki ma te mataniwi n tia katoamaua te botaki ni bowi ma ana kauoman ma taani Moti ao ai te Senior Court Clerk are ngaia ae kaira kanoan te bong anne.
 
 
 
© 2024 Judiciary Kiribati. Designed by ICT Unit [Corporate Service Division]